ข้อกำหนดและเงือนไขบริการ - Terms of Condition

          3BB WiFi ให้คุณทดลองใช้บริการ  Wi-Fi ที่แรงที่สุด  ฟรี 20 นาทีในทุกที่ที่เห็นสัญลักษณ์
3BB WiFi เพียงแค่กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ E-mail หลังจากนั้นระบบจะแสดง
Username และ Password ให้กับท่านทางหน้าจอและจัดส่งให้อีกครั้งทางอีเมล์ทันที ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 1530 หรือ www.3bbwifi.com
*Account นี้มีอายุการใช้งาน 1 วันหลังจากได้รับและใช้งานครั้งแรก
*จำกัดสิทธิการรับ Account สำหรับทดลองใช้ 20 นาที จำนวน 1 ครั้งต่อวัน


FREE 20 minute trial account from 3BB WiFi “The Real fastest Wi-Fi” at all places
which has 3BB WiFi signage. Just fill in your mobile number & e-mail below, the system will
display username & password on the screen and send the confirmation e-mail to you shortly.
More information, please contact 3BB WiFi Call Center 1530 or www.3bbwifi.com
*Validity 1 days after receive and first login.
*You can request 20 minutes trial account 1 times/day.


แบบฟอร์มขอทดลองใช้บริการ - Form

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Your Mobile Number :
*
อีเมล์ :
E-mail :
*
สัญลักษณ์ :
Security Code :
รหัสสัญลักษณ์ :
Security Code :
*